Privātuma politika

Pārzinis rūpējas par Lietotāja privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Lietotāja tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem: Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Ņemot vērā minēto, Pārzinis ir izstrādājis šo privātuma politiku ar mērķi sniegt Regulā paredzēto informāciju.

1.1. Personas datu apstrādes Pārzinis ir SIA “Skrivanek Baltic”, reģ. Nr.: 40003626172, juridiskā adrese Lāčplēša ielā 87C, Rīgā, LV-1011, tālrunis: 80007272 (turpmāk tekstā –“Skrivanek”), mājaslapas: www.skrivanek.lv, www.bernunometnes.lv, www.valodumacibas.lv.

2.1. Skrivanek apstrādā Klientu personas datus tādā apjomā un kārtībā, kā to nosaka un atļauj Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvie akti. Klientu datus ir tiesīgi saņemt un apstrādāt arī citi Skrivanek personas datu apstrādātāji. Sīkākai informācijai par sadarbības partneriem sazinieties ar Skrivanek, izmantojot norādītos saziņas kanālus (skatīt Skrivanek mājaslapas www.skrivanek.lv sadaļu “Kontakti.

3.1. Regula;

3.2. Fizisko personu datu apstrādes likums;

3.3. Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība (MK, Nr. 981);

3.4. Bērnu tiesību aizsardzības likums.

4.1. Privātuma politika (turpmāk tekstā – “Politika”) sniedz informāciju par to, kā Skrivanek vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā Klientu personas datus, tādējādi nodrošinot, ka Klientu personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Klientiem pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz Klientu personas datiem, jebkuru fiziskas personas datu apstrādi un Klientiem sniegtajiem pakalpojumiem.

4.2. Ja Skrivanek atjauninās šo politiku, visas izmaiņas tiks publicētas Skrivanek mājaslapā www.skrivanek.lv, sadaļā “Par uzņēmumu” – “Privātuma politika”.

5.1. Personas datu kategorijas, ko apstrādā Skrivanek, ir atkarīgas no Klientiem sniegtajiem pakalpojumiem. Skrivanek ir tiesīgs apstrādāt šādas personas datu kategorijas šīs Politikas 7. punktā norādītājiem mērķiem:

5.1.1. vārds, uzvārds, personas kods/dzimšanas datums, korespondences adrese, telefona numurs un e-pasta adrese;
5.1.2. bankas dati;
5.1.3. personu apliecinošo dokumentu dati (dokumenta numurs, izdošanas datums un vieta, utt.);
5.1.4. dati, kurus Klients pats paziņo Skrivanek;
5.1.5. videonovērošanas ieraksti un attēli;
5.1.6. bērnu nometņu dalībniekiem normatīvajos aktos noteikto informāciju par dalībnieka veselību.

5.2. Skrivanek apstrādā šādus datus par pakalpojumu izmantošanu šīs Politikas 7. punktā norādītājiem mērķiem:

5.2.1. sīkdatnes (tīmekļa vietas pārlūkošanas dati) – dati par Skrivanek mājaslapu (www.skrivanek.lv, www.bernunometnes.lv, www.valodumacibas.lv) (turpmāk tekstā – “Skrivanek mājaslapas”) apmeklēšanu.

6.1. Klienta piekrišana – Klients kā personas datu subjekts pats dod piekrišanu personas datu vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Klienta piekrišana ir viņa brīva griba un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot Skrivanek apstrādāt personas datus noteiktajiem mērķiem. Klienta piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek sniegta rakstiski (aizpildot veidlapu Skrivanek birojā, nosūtot elektronisko pieprasījumu pēc Klienta identifikācijas vai izmantojot tīmekļa lapu www.skrivanek.lv, www.bernunometnes.lv, www.valodumacibas.lv. Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos saziņas kanālus (skatīt Skrivanek mājaslapas www.skrivanek.lv sadaļu “Kontakti. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

6.2. Līguma noslēgšana un izpilde – lai Skrivanek varētu noslēgt un izpildīt līgumu ar Klientu, kvalitatīvi sniedzot pakalpojumus un apkalpojot Klientu, tam jāapkopo un jāapstrādā noteikti personas dati, kas tiek savākti pirms līguma noslēgšanas ar Skrivanek vai jau noslēgtā līguma laikā.

6.3. Skrivanek leģitīmas intereses – ievērojot Skrivanek intereses, kuru pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu un savlaicīga atbalsta sniegšana Klientam, Skrivanek ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi nepieciešams un pietiekams šīs Politikas 7.1.-7.3. punktā norādītājiem mērķiem. Par Skrivanek leģitīmajām interesēm ir uzskatāma personas datu apstrāde, veicot tiešu tirgvedību, kā rezultātā Klientam tiek izteikti jauni un/vai individuāli Skrivanek pakalpojumu piedāvājumi (sk. arī šīs Politikas 8.2. un 8.3. punktu). Ņemot vērā to, ka Skrivanek ir SKRIVANEK Holding SE grupas uzņēmumu daļa (sk. arī šīs Politikas 12.4. punktu), tam ir leģitīmas intereses apstrādāt savu Klientu datus, nosūtot tos citiem grupas uzņēmumiem iekšējos administratīvos nolūkos, t.sk., lai SKRIVANEK Holding SE grupas uzņēmumu līmenī piedāvātu Klientiem mūsdienu prasībām atbilstošus pakalpojumus.

6.4. Juridisko pienākumu izpilde – Skrivanek ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem pieprasījumiem.

6.5. Vitālu interešu aizsardzība – Skrivanek ir tiesīgs apstrādāt personas datus, lai aizsargātu Klienta vai citas fiziskas personas vitālas intereses, piem., ja video ieraksta dati nepieciešami noziedzīgu nodarījumu novēršanai un atklāšanai.

7.1. Skrivanek apstrādā personas datus, lai nodrošinātu kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu līguma ar Skrivanek spēkā esamības laikā:

7.1.1. klientu sūdzību izskatīšanai un atbalsta (t. sk. tehniskā atbalsta) nodrošināšanai saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem;
7.1.2. efektīvas naudas plūsmas pārvaldīšanai, t. sk., Klienta maksājumu un parādu administrēšanai;
7.1.3. klientu informēšanai par citu SKRIVANEK Holding SE grupas uzņēmumu pakalpojumiem;
7.1.4. videonovērošanai drošības nolūkiem.

7.2. Skrivanek apstrādā personas datus, lai veicinātu nozares attīstību un piedāvātu jaunus pakalpojumus Klientiem, t. sk.,:

7.2.1. jaunu pakalpojumu izveidei un piedāvājumu izteikšanai par tiem;
7.2.2. tirgus analīzes veikšanai un biznesa modeļa attīstībai tiek veikta Skrivanek klientu statistisko datu apstrāde.

7.3. Skrivanek apstrādā personas datus, lai veidotu un uzturētu Skrivanek iekšējos procesus, nodrošinātu dokumentu apriti un citus iekšējos procesus (piem., līgumu un citu dokumentu arhivēšanu) tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā.

7.4. Skrivanek ir tiesīgs apstrādāt datus zemāk norādītajiem, kā arī citiem mērķiem, saņemot no Klienta brīvi sniegtu un nepārprotamu piekrišanu:

7.4.1. klienta personas datu pārbaude parādvēstures datu bāzēs pirms līguma noslēgšanas, lai novērtētu Klienta spēju izpildīt līguma saistības, savukārt līguma spēkā esamības laikā šāda pārbaude ir nepieciešama, lai piedāvātu Klientam jaunus un modernākus pakalpojumus;
7.4.2. Skrivanek tēla atpazīstamības veicināšanai tirgū, sūtot Klientiem jaukus novēlējumus, piešķirot bonusus, organizējot aptaujas esošo pakalpojumu uzlabošanai, kā arī jaunu pakalpojumu izveidei.

8.1. Klientu personas datu profilēšana kā datu apstrāde:

8.1.1. profilēšana ir jebkura veida automatizēta personas datu apstrāde, kas izpaužas kā personas datu izmantošana nolūkā izvērtēt konkrētus ar fizisku personu saistītus personiskus aspektus, jo īpaši analizēt vai prognozēt aspektus saistībā ar minētās fiziskās personas personīgajām vēlmēm, interesēm, uzticamību, uzvedību, atrašanās vietu vai pārvietošanos;
8.1.2. apstrādājot Klientu personas datus, Skrivanek var veikt profilēšanu, lai veidotu un izteiktu individuālus piedāvājumus. Automatizētie individuālie lēmumi tiek pieņemti tikai biznesa nolūkos, un tie neradīs Klientam tiesiskas sekas. Klientam jebkurā laikā ir tiesības iebilst pret automatizēta lēmuma pieņemšanu un nebūt par tāda pieņemtā lēmuma subjektu, informējot par to Skrivanek (sk. arī šīs Politikas 8.3. punkta noteikumus).

8.2. Tiešā tirgvedība un pamats sūtīt Klientiem komercpaziņojumus: Skrivanek veic tiešo tirgvedību, izplatot Klientiem komercpaziņojumus, lai Klienti vienmēr tiktu informēts par jauniem un/vai tieši Klientiem izveidotiem pakalpojumiem, kā arī īpašiem līguma noteikumiem (piem., atlaidēm) saskaņā ar šīs Politikas 6.3. punktā norādīto personas datu apstrādes pamatu. Klientiem ir tiesības jebkurā laikā un bez maksas atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas, informējot par to Skrivanek (sk. arī šīs Politikas 8.3. punkta noteikumus).

8.3. Klientiem ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret savu personas datu profilēšanu (sk. 8.1. punktu) vai atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas (sk. 8.2.punktu), par to informējot Skrivanek mutiski (telefonsarunas laikā pēc Klienta identifikācijas, zvanot uz 80007272) vai rakstiski (aizpildot veidlapu Skrivanek birojā, nosūtot elektronisko pieprasījumu uz [email protected] vai apmeklējot Skrivanek biroju. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu laikā. Izmaiņas neietekmēs personas datu apstrādes likumību pirms šajā punktā norādītiem Klienta iebildumiem un/vai atteikuma.

9.1. Sīkdatnes ir sīki datu faili, kas ir svarīgi noteiktu tīmekļa vietņu funkciju (piemēram, pieteikšanās) nodrošināšanā. Sīkdatnes ļauj tīmekļa vietnēm atcerēties dažādus iestatījumus, piemēram, valodu, fontu un citas opcijas, kuras esat izvēlējušies tīmekļa lapu attēlošanā. Tāpēc sīkdatnes tiek saglabātas jūsu datorā. Šādi darbojas vairums lielāko tīmekļa lapu un pakalpojumu sniedzēju.

9.2. Izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti kopējie lietotāju paradumi un vietnes lietošanas vēsture, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana.

9.3. Jūs varat dzēst jebkuras sīkdatnes, kas jau ir jūsu datorā. Vairums pārlūkprogrammu arī sniedz iespēju bloķēt sīkdatņu izvietošanu jūsu datorā, bet šādā gadījumā nevarēsiet izmantot visus mūsu tiešsaistes pakalpojumus. Sīkāka informācija par sīkdatņu iestatījumiem jūsu pārlūkprogrammā ir pieejama tīmekļa pārlūkprogrammas izstrādātāja tīmekļa vietnē. Skrivanek uzturētās vietnes izmanto funkcionālās, analītiskās, reklāmas un obligātās sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk par sīkdatnēm, lūdzam apmeklēt Skrivanek mājaslapas www.skrivanek.lv sadaļā Paziņojums par sīkdatņu lietošanu”.

10.1. Skrivanek iegūst Klientu personas datus, kad Klienti:

10.1.1. iegādājas Skrivanek pakalpojumus (Skrivanek birojā vai attālināti, veicot iepriekšējo Klienta identifikāciju);
10.1.2. pierakstās jaunumu, paziņojumu vai citu pakalpojumu saņemšanai no Skrivanek;
10.1.3. jautā Skrivanek plašāku informāciju par pakalpojumu vai sazinās ar Skrivanek saistībā ar sūdzību vai informācijas pieprasīšanu, identificējot Klientu;
10.1.4. piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās;
10.1.5. apmeklē vai pārlūko Skrivanek mājaslapas;
10.1.6. tiek filmēts ar Skrivanek videonovērošanas iekārtam Skrivanek teritorijā.

10.2. Skrivanek var apstrādāt Klientu personas datus, kas ir saņemti no trešajām personām, ja Klients tam piekritis (piem., no parādvēstures datubāzu turētājiem un tml.).

10.3. Skrivanek var apstrādāt Klienta personas datus par Klientu no citiem uzņēmumiem, SKRIVANEK Holding SE grupas uzņēmumiem un partneruzņēmumiem (sk. šīs Politikas 12.punkta noteikumus).

11.1. Skrivanek apstrādās Klientu personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:

11.1.1. ir spēkā Līgums starp Klientu un Skrivanek;
11.1.2. personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem;
11.1.3. cik tas ir nepieciešams Skrivanek leģitīmo interešu realizācijai un aizsardzībai;
11.1.4. kamēr nav atsaukta Klienta piekrišana personas datu apstrādei.

Klienta personas dati tiek izdzēsti vēlākais trīs mēnešus pēc tam, kad vairs nav spēkā sākotnējais datu saglabāšanas iemesls, izņemot gadījumus, ja mūsu tiesiskais pienākums ir arī turpmāk saglabāt šos datus (piemēram, bet ne tikai, grāmatvedības uzskaites vai tiesvedības vajadzībām).

12.1. Lai sniegtu Klientiem pakalpojumus, Skrivanek var kopīgot Klientu personas datus ar:

12.1.1. SKRIVANEK Holding SE grupas uzņēmumiem;

12.1.2. partneriem vai institūcijām, kas iesaistītas Klientu pasūtīto vai izmantoto pakalpojumu nodrošināšanā;

12.1.3. parādu piedziņas uzņēmumiem, kredītinformācijas birojiem, parādvēstures datubāzes turētājiem vai citām parādu atgūšanas organizācijām;

12.1.4. cesionāriem – lai nodrošinātu efektīvu naudas plūsmas pārvaldību, Skrivanek ir tiesības cedēt prasījuma tiesības pret parādnieku vai parādniekiem.

12.2. Skrivanek ir pienākums sniegt informāciju par personas datiem šādām iestādēm un dienestiem:

12.2.1. tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no normatīvajiem aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma;

12.3. Skrivanek izsniegs Klientu personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā apjomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas objektīviem apstākļiem.

12.4. Skrivanek patur tiesības nepieciešamības gadījumā nodot Klientu personas datus citiem SKRIVANEK Holding SE grupas uzņēmumiem vai pakalpojumu sniedzējiem, ja tas ir nepieciešams labāku un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai Klientiem. Informācijai par SKRIVANEK Holding SE grupas uzņēmumiem, parādu piedziņas aģentūrām, kredītinformācijas birojiem, parādvēstures datubāzes turētājiem vai citām parādu atgūšanas organizācijām, cesionāriem sazinieties ar Skrivanek, izmantojot norādītos saziņas kanālus (skatīt Skrivanek mājaslapas www.skrivanek.lv sadaļu “Kontakti”).

13.1. Skrivanek nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Klientu personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Skrivanek pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t. sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās atklāšanas, analīzes programmatūras un datu šifrēšanu.

13.2. Skrivanek rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas Skrivanek vārdā un uzdevumā apstrādā Klientu personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Klientu personas datu apstrāde notiktu atbilstoši Skrivanek deleģējumam un normatīvo aktu prasībām. Sadarbības partneriem nav atļauts apstrādāt Klienta personas datus saviem nolūkiem.

13.3. Skrivanek neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas datiem un/vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no Skrivanek, piemēram, Klienta vainas un/vai nolaidības dēļ.

13.4. Klienta personas datu apdraudēšanas gadījumā Skrivanek paziņos par to Klientam.

14.1. Vērsties Skrivanek, lai saņemtu Skrivanek rīcībā esošo personas datu kopiju.

14.2. Labot visus Skrivanek rīcībā esošos personas datus par sevi, piesakot izmaiņas, sūtot e-pastu elektroniski parakstītu uz [email protected], zvanot uz tālruni 80007272 vai Skrivanek birojā.

14.3. Klientiem ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras noteiktā laika posmā no Skrivanek ir saņēmušas informāciju par šo viņiem. Skrivanek nesniegs Klientiem informāciju par valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas izpaust.

14.4. Pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav nepieciešama saskaņā ar mērķiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “tikt aizmirstam”).

14.5. Vērsties Skrivanek vai personas datu apstrādi uzraugošajā iestādē (Datu valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv) sakarā ar jautājumiem par personas datu apstrādi.

14.6. Vērsties pie Skrivanek datu aizsardzības speciālista, lai saņemtu informāciju par klienta personas datu apstrādi un to aizsardzību.

14.7. Mēneša laikā no attiecīga pieprasījuma iesniegšanas dienas saņemt piekļuvi saviem personas datiem. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā klātienē, Pārziņa juridiskajā adresē (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) vai e-pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu. Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Pārzinis pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

15.1. Lai nodrošinātu augstas kvalitātes klientu apkalpošanas servisu, mēs mutiskās tulkošanas, kā arī valodu apmācības pakalpojumus organizējam arī kas ir mākoņpakalpojumos balstītās video un balss saziņas platformās Zoom vai Microsoft Teams.

15.2. Platformas Zoom aktuālā provātuma politika ir pieejama šeit, bet platformas Microsoft Teams privātuma politika ir pieejama šeit. Minēto platformu izstrādātāji savās privātuma politikās ir apliecinājuši, ka ievēro Regulā, un citos tiesību aktos noteiktos personas datu apstrādes pamatprincipus, tādā veidā nodrošinot atbilstību Regulai.

16.1. Datu apstrādes nolūki

16.1.1. Drošība SIA “Skrivanek Baltic” telpās, objektu teritorijā vai pie objektiem personu un īpašuma aizsardzība

Apstrādes tiesiskais pamats

Apstrāde ir vajadzīga SIA “Skrivanek Baltic” un trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai (Vispārīgās datu aizsardzības regulas1 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts):

 • atklāt un novērst drošības riskus, veicot videonovērošanu objektos un tiem pieguļošajās teritorijās
 • kontrolēt apmeklētāju piekļuves (videonovērošanas zīmes, kurās attēlota skaļruņa piktogramma)

Personas datu kategorijas

 • personas attēls (izskats, darbības, uzvedība)
 • transportlīdzekļa attēls, marka, valsts reģistrācijas numura zīme
 • personas un transportlīdzekļa attēla ieraksta laiks, datums un ieraksta vieta
 • personas attēls ar balss ierakstu sarunas laikā

Apstrādes termiņi

 • videonovērošanas ieraksti tiek apstrādāti līdz 14 dienām
 • iespējamu pārkāpumu gadījumā videonovērošanas ieraksti var tikt apstrādāti līdz 60 dienām

16.1.2. SIA “Skrivanek Baltic” tiesisko interešu aizsardzība

Apstrādes tiesiskais pamats

Apstrāde ir vajadzīga SIA “Skrivanek Baltic” un trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts):

 • izmeklēt, atklāt un nodrošināties ar pierādījumiem (piemēram, lai iespējama strīda situācijā glabātu personas datus noteiktu laiku strīda atrisināšanai)

Personas datu kategorijas

 • personas attēls (izskats, darbības, uzvedība)
 • transportlīdzekļa attēls, marka, valsts reģistrācijas numura zīme
 • personas un transportlīdzekļa attēla ieraksta laiks, datums un ieraksta vieta
 • personas attēls ar balss ierakstu sarunas laikā

Apstrādes termiņi

Ja videonovērošanas ierakstā ir novērojama prettiesiska rīcība vai rīcība, kas var palīdzēt SIA “Skrivanek Baltic” vai trešajām personām aizsargāt to tiesiskās intereses, tad attiecīgais videoieraksts var tikt saglabāts līdz tiesiskās intereses nodrošināšanas brīdim (piemēram, līdz brīdim, kad spēkā stājies tiesas spriedums)

1 EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

Skrivanek datu aizsardzības speciālists

Uldis Krūmiņš